Slovensko arheološko društvo objavlja razpis za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino Slovenskega arheološkega društva. Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 6. novembra 2015 na naslov Slo­vensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljubljana, s pripisom “Nagrade SAD”.

Slovensko arheološko društvo objavlja po 2.–7. členu Pravilnika o podeljevanju nagrad

Slovenskega arheološkega društva

RAZPIS

za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino

SLOVENSKEGA ARHEOLOŠKEGA DRUŠTVA

za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki Sloveniji.

Nagrado Slovenskega arheološkega društva po­deljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke stroke doma in v tujini. Letno se podeljuje samo ena nagrada.

Priznanje Slovenskega arheološkega društva po­deljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja arheologije: razstavne in konser­vatorske dosežke, znanstvene, strokovne in poljudne publikacije, uveljavitve novih metod, vključevanje ar­heoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje ugleda slovenske arheologije doma in v tujini. Letno se podeljujeta dve priznanji.

Častno članstvo podeljujemo posameznikom, ki so s svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali inštitucijami s področja arheologije v Sloveniji pripomogli k delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.

Zahvalno listino podeljujemo posamezniku ali sku­pini izven arheološke stroke, ki je na svojem področju pripomogel/la k večjemu obisku prireditev, k napred­ku, predstavitvi, medijski prepoznavnosti ipd. arheolo­ške stroke.

Predlogi za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino morajo poleg podatkov o kandidatu vsebovati tudi pisno utemeljitev z dokazili. Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SAD lahko kandidirajo snovalci in avtorji vseh dogodkov in prire­ditev realiziranih v letu 2014.

Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zaslu­žno listino lahko kandidirajo posamezniki, skupine ali institucije. Kandidate predlagajo posamezniki ali stro­kovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije v Republiki Sloveniji ali v tujini. Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 6. novembra 2015 na naslov Slo­vensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrade SAD.