Slovensko arheološko društvo objavlja po 2.-7. členu Pravilnika o podeljevanju nagrad Slovenskega arheološkega  društva

RAZPIS

za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SLOVENSKEGA ARHEOLOSKEGA DRUSTVA za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki Sloveniji.

Nagrado Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku ali posameznici za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu slovenske arheološke stroke doma in v tujini. Letno se podeljuje samo ena nagrada.

Priznanje Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku, posameznici ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja arheologije: razstavne in konservatorske dosežke, znanstvene, strokovne in poljudne publikacije, uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje ugleda slovenske arheologije doma in v tujini. Letno se podeljujeta dve priznanji.

Častno članstvo podeljujemo posameznikom oz. posameznicam, ki so s svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali inštitucijami s področja arheologije pripomogli k delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.

Zahvalno listino podeljujemo posamezniku, posameznicam ali skupini izven arheološke stroke, ki je na svojem področju bistveno prispeval/a k večjemu obisku prireditev, k napredku, predstavitvi, medijski prepoznavnosti ipd. arheološke stroke v Sloveniji.

Predlogi za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino morajo poleg podatkov o kandidatu vsebovati tudi pisno utemeljitev z dokazili. Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SAD lahko kandidirajo snovalci in avtorji vseh dogodkov in prireditev realiziranih v letu 2018. Za nagrado in priznanje s področja strokovnih in znanstvenih publikacij lahko kandidirajo avtorji, katerih dela so bila objavljena v zadnjih nekaj letih. Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zaslužno listino lahko kandidirajo posamezniki, skupine ali institucije. Kandidate predlagajo posamezniki ali strokovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije v Republiki Sloveniji ali v tujini. Natančnejša pojasnitev podeljevanja nagrad, priznanj, častnega članstva in zahvalne listine je zapisana v Pravilniku o nagradah SAD (https://www.arheologija.si/pravilnik-o-nagradah-sad/).

Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 25. oktobra 2019 na naslov Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrade SAD oziroma na elektronski naslov sad@arheologija.si.

Dr. Predrag Novaković
Predsednik SAD