Slovensko arheološko društvo objavlja po 2.–7. členu Pravilnika o podeljevanju nagrad Slovenskega arheološkega društva

razpis
za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino Slovenskega arheološkeg društva za izjemne dosežke na področju arheologije v Republiki Sloveniji

Nagrado Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku za življenjsko delo in vrhunske stvaritve, ki so prispevale k razvoju in ugledu arheološke stroke doma in v tujini. Letno se podeljuje samo ena nagrada.

Priznanje Slovenskega arheološkega društva podeljujemo posamezniku ali skupini za izjemen enkratni dosežek s področja arheologije: razstavne in konservatorske dosežke, znanstvene, strokovne in poljudne publikacije, uveljavitve novih metod, vključevanje arheoloških spomenikov v turistično ponudbo in večanje ugleda slovenske arheologije doma in v tujini. Letno se podeljujeta dve priznanji.

Častno članstvo podeljujemo posameznikom, ki so s svojim delom, pomočjo, darovanjem in sodelovanjem s posamezniki ali inštitucijami s področja arheologije v Sloveniji pripomogli k delovanju, razvoju, priznanju in ugledu slovenske arheologije doma in v tujini.

Zahvalno listino podeljujemo posamezniku ali skupini izven arheološke stroke, ki je na svojem področju pripomogel/la k večjemu obisku prireditev, k napredku, predstavitvi, medijski prepoznavnosti ipd. arheološke stroke.

Predlogi za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino morajo poleg podatkov o kandidatu vsebovati tudi pisno utemeljitev z dokazili. Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zahvalno listino SAD lahko kandidirajo snovalci in avtorji vseh dogodkov in prireditev realiziranih v letu 2020. Za nagrado in priznanje s področja strokovnih in znanstvenih publikacij lahko kandidirajo avtorji, katerih dela so bila objavljena v zadnjih nekaj letih.

Za nagrado, priznanje, častno članstvo in zaslužno listino lahko kandidirajo posamezniki, skupine ali institucije. Kandidate predlagajo posamezniki ali strokovne organizacije, ki delujejo na področju arheologije v Republiki Sloveniji ali v tujini. Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 23. novembra 2021 na naslov Slovensko arheološko društvo, Zavetiška 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrade SAD ali pa na spletni naslov sad@arheologija.si.

Ljubljana, 28. 10. 2021

Predsednik Slovenskega arheološkega društva
Dr. Predrag Novaković