Spoštovani člani in članice SAD, 

Odpiram drugi (dopisni) del Skupščine SAD, na kateri bomo glasovali pri dveh točkah. V točki ena glasujemo za spremembe Pravil SAD v točki 2 pa za potrditev novih članov. Dopisni del seje je odrt od 14.12. (ob 20.15) do 18.12.2020 do 24.00. 

Glasujete tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov društva (sad@arheologija.si) in v sporočilu zapišete:

Točka 1: ZA ali PROTI
Točka 2: ZA ali PROTI

Predlogi za glasovanje

1. Točka: Glasovanje o spremembi Pravil SAD

a) V 7. členu se v prvem stavku črta besedilo “… sprejeti na letni skupščini SAD” in nadomesti z besedilom “… jih potrdi IO SAD“.

Popravljeno besedilo 7. člena:
Redni člani društva postanejo s pristopno izjavo vsi, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. člena tega akta in so sprejeti na letni skupščini SAD jih potrdi IO SAD.

(Obrazložitev: Zaradi predolgega premora med dvema rednima skupščinama (običajno približno 1 leto, lahko nekateri s prijavo za članstvo čakajo zelo dolgo, tudi več kot eno leto, če je med dvema skupščinama daljši premor). S pooblastitvijo IO, da potrjuje nove člane se takšnemu čakanju izognemo.)

b) V 11. členu se 2. alinea dopolni z besedilom “ali IO SAD” in doda nov odstavek (glej spodaj)

Popravljeno besedilo 11. člena

Članstvo v društvu preneha:
– s smrtjo
– z odstopom, ki ga član SAD sporoči skupščini ali IO SAD
– z izključitvijo, ko jo kot ukrep izreče častno razsodišče na podlagi utemeljenega pisnega predloga kateregakoli člana društva (izključitev je predvidena za grobo kršitev pravil društva).

Člana, ki dve leti ni plačal članarine, IO SAD pozove k poravnavi zaostalih članarin oziroma k odstopni izjavi. Če IO SAD ne prejme odstopne izjave v roku 30 dni od poziva, takemu članu preneha članstvo v SAD.

(Obrazložitev: Evidenca polnopravnega članstva je bistvena za določanje sklepčnosti na Skupščini SAD in tudi za vso drugo poslovanje SAD ter poročanju Ministrstvu za kulturo, ki SAD vodi kod društvo v javnem interesu. Obstoječi člen ni povsem jasno določal, kako je s statusom članstva po daljšem neplačevanju članarine.)

2. TOČKA: Potrditev novih članov

Prošnje oddane leta 2019: Tina Berden, Polona Janežič, Uroš Košir, Mojca Kren, Anja Sagadin Bedrač, Jana Stehlikova, Tanja Vidojević, Monika Zorko, Matjaž Novšak.

Prošnje oddane leta 2020: Monika Arh, Benjamin Fele, Marta Hlad, Ines Klokočovnik, Milan Horňák, Kaja Pavletič, Bor Terčon.

(Vsi, ki so zaprosili za članstvo ustrezajo pogojem iz 1. člena Pravil SAD.)